Товариство з обмеженою відповідальністю "Менеджмент Технолоджіз"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів, що відбудуться 11.04.14


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що
«11» квітня 2014 року
о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

   Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.

   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 07.04.2014 року.

   Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» за 2013 рік (тис. грн.).

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

59120

29224

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

14861

1256

Грошові кошти та їх еквіваленти 

906

993

Нерозподілений прибуток 

2

2

Власний капітал 

30004

10003

Статутний капітал 

30000

10000

Довгострокові зобов'язання 

-

17880

Поточні зобов'язання 

29116

1341

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3000000

1000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

10

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Фещенко Н.А. Директор Товариства – Фещенко Н.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2014р. №45
ProEmitent.INFO